กรมการจัดหางานติวเข้มแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศยุคใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

0
3649

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษตามโครงการ “แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศยุคใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแรงงานไทยที่สมัครไปทำงานประเทศอิสราเอลตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันแรงงานไทยยังนิยมไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในชนบททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประเทศที่นิยมไปทำงาน เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอิสราเอล เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานภาคเกษตร ซึ่งการจากครอบครัวไปทำงานต่างประเทศอาจทำให้บางรายเกิดความเครียดหันไปพึ่งพายาเสพติด ดังจะเห็นได้จากการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ว่ามีแรงงานไทยในต่างประเทศกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนผู้เกี่ยวข้องและประเทศปลายทาง ซึ่งส่งผลเสียต่อประเทศไทยในสายตานานาชาติ โดยเฉพาะประเทศอิสราเอล

S__2130063 S__2130062

S__2130064

ด้วยเหตุนี้ กรมการจัดหางานจึงได้จัดโครงการ “แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศยุคใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและลดปัญหาภัยจากยาเสพติดระหว่างประเทศ ในปี 2558 มีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 120,653 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,621 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 โดยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งคนหางานนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในปี 2558 มีจำนวน 2,910 คน เพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,005 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80

แรงงานไทยในต่างแดนยุคใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

กรมการจัดหางานจึงได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการ “แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศยุคใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด”ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดทั้งในรูปแบบการผลิต การค้า หรือการเสพ เพื่อยุติสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด และขจัดปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกลุ่มแรงงานไทยในต่างประเทศ

S__2130066 S__2130065

นางสาวอัญชลีฯ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จะทำให้แรงงานไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ข้อกฎหมาย และบทลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้แรงงานไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งก่อนไปทำงาน ขณะทำงาน และหลังจากสิ้นสุดการทำงาน

ที่สำคัญสร้างความเชื่อมั่นจากนายจ้างในต่างประเทศ และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับแรงงานไทยต่อไป ในโอกาสนี้ นายซึงมุก อิม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี สำนักงานประจำประเทศไทย ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในครั้งนี

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก : กรมการจัดหางาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here